Get Adobe Flash player
Start Statut OSP

Statut OSP STARY BRUS

 

S T A T U T

O C H O T N I C Z E J   S T R A Ż Y   P O Ż A R N E J

w  S T A R Y M   B R U S I E

R o z d z i a ł    I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w STARYM BRUSIE zwane dalej OSP.

2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo   o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz  ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.

3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.

4. Siedzibą OSP jest miejscowość Stary Brus

§ 2

1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości  położone w gminie, powiecie i na terenie całego kraju.

2. Stowarzyszenie OSP może być członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  o podobnym celu działania.

 

§ 3

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar, używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej oraz dystynkcji i odznak według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 4

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

R o z d z i a ł   I I

CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

Celami i zadaniami OSP są:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom i miejscowym     zagrożeniom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną,  organami samorządowymi i innymi podmiotami.

2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych, ekologicznych  i innych miejscowych zagrożeniach oraz sposobach ochrony przed nimi.

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej.

5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

6. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz . podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.

§ 6

Cele i zadania wymienione w § 5, OSP realizuje przez:

1. Organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności w miejscowości własnej i na terenie gminy oraz przygotowywanie informacji o powyższym.

2. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

3. Organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych pododdziałów pożarniczych.

4. Prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu tych szkoleń.
5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz  kulturalnej i oświatowej,
7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.

8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

R o z d z i a ł    I I I


CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie OSP dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

§ 8

 

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

1. Pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych, który   złoży deklarację członkowską,

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP.

3. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu OSP.

 

§ 9

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

§ 10

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat i złożyła przyrzeczenie.

2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

3. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

 

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. Wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 roku życia.
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
3. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.
4. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
5. Używać munduru, dystynkcji i odznak.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Aktywne uczestniczenie w działalności OSP.
2. Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu, regulaminu i uchwał władz OSP.
3. Podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
4. Dbanie o honor i godność członka OSP oraz o mienie OSP.
5. Regularne opłacanie składek członkowskich.


§ 13

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych Zarząd OSP tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.

§ 14

 

Członkostwo ustaje na skutek:
1. Skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego.

2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,

2) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
3) śmierci członka.

3. Wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:
1) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

2) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP,

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 ust. 2 i w pkt. 3 zarząd OSP umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

5. Od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 2 ust. 2 i pkt. 3, członek OSP  może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

6. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.

7. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

8. Skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.


§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.


§ 16

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP.
2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

3. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym  zebraniu OSP.

4. Do ustania członkostwa w przypadku członka wspierającego i członka honorowego zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 14.

R o z d z i a ł   I V

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP


A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 17


Władzami OSP są:
1.  Walne Zebranie Członków.
2.  Zarząd.
3.  Komisja Rewizyjna.


§ 18

1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością oddanych głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP  oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podejmowane  w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.§ 19

1. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności  od uchwały walnego zebrania członków.
2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
3. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

§ 20

1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP.

2. Do kompetencji walnego zebrania członków, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności OSP,
2) wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności OSP,
3) udzielenia absolutorium zarządowi OSP,
4) uchwalenie programu działania i budżetu OSP,

5) wybór, spośród siebie zarządu w liczbie 5 - 7 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich,
6) wybór spośród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób,
7) uchwalanie statutu OSP lub jego zmianę,

8) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia,

10) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
11) wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP,
12) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
13) nadawanie członkostwa honorowego OSP,
14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§ 21

1. Walne zebranie członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.

2. Zwyczajne walne zebranie członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

3. Zwyczajne i sprawozdawcze walne zebranie członków zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 22

1. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,
3) na żądanie 1/2 liczby członków zwyczajnych OSP.

2. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

3. Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania członków OSP, spośród spraw  określonych w § 20 ust. 2, ustala zarząd lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

4. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka OSP do czasu przeprowadzenia zwyczajnego walnego zebrania członków OSP.

§ 23

Przebieg walnego zebrania członków OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

C. ZARZĄD

§ 24

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, zastępcę naczelnika,  sekretarza i skarbnika,  a także może wybrać gospodarza, kronikarza.

Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.

2. Wygaśnięcie funkcji członka zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

3. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce  ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 25

Do zadań zarządu należy:
1) reprezentowanie interesów OSP,
2) realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania członków OSP,
3) zwoływanie walnego zebrania członków OSP,

4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach  w składzie zarządu i komisji rewizyjnej,
5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,

6) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu członków OSP,

7) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych,
8) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.

9) przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
10) tworzenie jednostek operacyjno - technicznych,

11) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyny OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,

12) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,

13) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do  OSP,
14) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

 

§ 26

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu. W przypadku długotrwałej nieobecności prezesa zarządu funkcje reprezentanta OSP na zewnątrz przejmuje do czasu powrotu lub wyboru nowego prezesa – wiceprezes.

§ 27

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, jednak co najmniej raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§ 28

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 29

1. Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie  rozkazów i poleceń.

2. Do obowiązków naczelnika należy

1) wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno - technicznych,

2) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyny młodzieżowej i kobiecej,
3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
4) kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,,
5) kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi prowadzonymi siłami OSP,

6) dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie   ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,

7) opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej  miejscowości będącej siedzibą OSP oraz wyposażenia w sprzęt techniczny ii inne środki niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych.


§ 30

Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:
1. Pochwałę ustną,
2. Pochwałę w rozkazie naczelnika,
3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 31

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1. Upomnienie ustne,
2. Naganę w rozkazie naczelnika,
3. Wystąpienie do zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

D. KOMISJA REWIZYJNA

§ 32

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej ii opłacania składek członkowskich,

2) składanie na walnym zebraniu członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
3) przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
4) wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium.

2. Wygaśnięcie funkcji członka komisji rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia  przez niego pisemnej rezygnacji.

3. Komisja rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków,   na miejsce ustępujących, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 jej składu.
4. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą:

1) być członkami zarządu, małżonkami członków tego zarządu ani pozostawać  z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub  podległości z tytułu zatrudnienia,

2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
5. Skazanie członka komisji rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 22 ust. 4.

§ 33

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 34

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.


R o z d z i a ł    V


MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 35

1. Majątek i fundusze OSP powstają z:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3) dochodów z własnej działalności
3) dochodów z majątku i imprez,
4) ofiarności publicznej,
5) wpłat na działalność statutową,

6) wpływów z działalności gospodarczej jeżeli OSP ją prowadzi.

§ 36

 

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Majątek Stowarzyszenia jest jego własnością. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe i niemajątkowe

R o z d z i a ł    V I


ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 37

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków OSP większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 38

1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
2. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma by rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.


§ 39

1. W razie rozwiązania OSP, walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, uchwałę  o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając jednocześnie likwidatora.
2. Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek, stanowiący własność OSP oraz sprzęt  i urządzenia pożarnicze będące własnością komunalną przechodzą na własność gminy Stary Brus.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj54
mod_vvisit_counterWczoraj40
mod_vvisit_counterTen tydzień94
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień266
mod_vvisit_counterTen miesiąc596
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc1111
mod_vvisit_counterWszystkich250149